21 februari 2019

Miljön i fokus på DI:s konferens om datacenter

Binero Groups vd Göran Gylesjö

Under onsdagen anordnade DI en heldagskonferens om datacenter och molntjänster på Grand Hotel i Stockholm. Flera av Sveriges största aktörer på området var på plats, tillsammans med representanter från affärs- och myndighetsvärlden. Binero Group var givetvis där, både för att trendspana och för att själva berätta om konceptet och tekniken i vårt nya supergröna datacenter.

En sak som blev mycket tydlig under dagen var att vi på Binero Group är i gott sällskap med vår satsning på hållbarhet och strömsnåla datacenter – svenska datacenteraktörers medvetenhet om vikten av ett centralt klimattänk är högt, och många försöker också att på något sätt att adressera detta i sina datacenter.

Globalt ser det dock lite dystrare ut, och allt för många datacenter och stora datacenterkluster drivs med icke-förnybar energi. Som exempel nämndes bland annat jätteklustret av datacenter i Virginia i USA som använder enorma mängder energi – men endast 4 procent av energin kommer från förnybara källor. Därför var det positivt att så många svenska aktörer verkligen strävar efter att hitta klimatsmarta datacenter och sätt att ta till vara på spillvärmen.

En het fråga var överlag varifrån energin ska komma i framtiden. Redan 2030 beräknas IT-sektorn förbruka en femtedel av all energi i världen, och med tanke på hur snabbt behovet av datalagring ökar, att allt fler fordon ska elektrifieras, tillväxten av det så kallade sakernas internet och nya revolutionerande AI-tekniker, så kommer det utan tvekan att behövas enorma mängder av el för att kunna driva morgondagens högteknologiska värld.

Hur ska energin räcka till?

Elefanten i rummet var kärnkraftens vara eller icke vara i framtiden. Såväl Vattenfall som ett flertal datacenteraktörer menade att vi förmodligen inte kommer att klara av framtidens elförsörjning om vi samtidigt ska fasa ut kärnkraften – främst för att icke-fossila energikällor är oförutsägbara och ännu inte går att lagra på något bra sätt. Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén höll inte med utan menade att regeringens mål fortfarande är att fasa ut kärnkraften, men att det möjligen var svårt att sia om exakt när i tid det skulle vara avklarat.

Han pekade på att dagens reaktorer är ålderstigna och att de krävs stora investeringar om de skulle rustas upp – och i dagsläget är ingen beredd att investera i kärnkraft (vilket förstås kan härledas till politiska beslut i frågan, även om Andrén menade att det var marknadens drivkraft som var avgörande). Vidare förklarade han att man hoppas att vindkraften kommer att ha ersatt kärnkraftens del av elproduktionen när vi når 2040, men att det finns utmaningar kring förutsägbarheten. Solenergi förutspås däremot inte spela mer än en mycket marginell roll i Sverige. Andrén påpekade också att Sverige i dagsläget har ett av Europas äldsta elnät. Det kommer att behöva byggas om, vilket i slutändan lär synas på våra elräkningar.

Mycket mer än bara rätt energikälla

Men energifrågan innefattar förstås väldigt mycket mer än att bara välja rätt energikälla i framtiden. Därför hade (helt objektivt) Bineros talarspår en väldigt viktig poäng: ett miljövänligt datacenter handlar inte bara om vilken typ av energi som används eller vad man gör av spillvärmen – det handlar också om hur man bygger ett datacenter som de facto använder så lite energi som möjligt. Miljöfrågan börjar därför redan i designfasen, med alltifrån teknik för kylning till hur strömarkitekturen är uppbyggd. Binero Groups vd Göran Gylesjö och marknadschef Joachim Molin passade också på att lyfta fördelarna med hur mindre datacenter, till skillnad från megahallar, kan placeras på geografiska platser där all spillvärme kan tas tillvara och året runt vara till gagn för närområdet.

Binero Group har också etablerat konceptet ”Närodlad IT”, som bland annat betonar att grön IT måste vara en ren hygienfaktor för leverantörer – något vi hoppas att branschen som helhet ska anamma i allt högre grad. Därför var det glädjande att flera aktörer på plats var ense om att hållbarhet inte går att betrakta som en långsiktig ”affärsidé” utan att det kommer att vara en självklarhet och ett krav, som drivs på av såväl leverantörer, lagstiftare och slutanvändare.

På det stora hela var det en mycket lärorik och intressant dag som gav både insikter och förhoppningar om en mer ansvarsfull och klimatsmart IT-värld i framtiden!