24 september 2018

Så mycket växer företagens investeringar i molnet

Investering i molnet

Att molnet växer i alla riktningar känner de flesta till. Allt fler webbtjänster har förlagts till molnet och allt fler människor väljer att förlägga såväl sin privata information som sina arbetsrelaterade data till olika typer av molntjänster och verktyg. Och det är ingen överdrift att säga att IT-leverantörerna därför satsar merparten av sina marker på att erbjuda sina kunder en bra molnupplevelse. Nätverksjätten Cisco har till exempel förutspått att molntrafiken år 2021 kommer att utgöra hela 95 procent av den totala trafiken som passerar genom världens datacenter. Då ska vi förstås ha i åtanke att en betydande mängd av trafiken i molnet utgörs av med kommersiella aktörers konsumenttjänster – streaming av media och spel privat fillagring står givetvis för mycket (och tung) belastning i molnet.

En, i alla fall för oss på Binero.Cloud, mer intressant frågeställning är hur stor del av tillväxten som kommer att drivas av att företag tar steget till molnet och fullt ut börjar utnyttja kraften som finns där. Ny statistik från analysjätten Gartner ger en intressant och spännande bild av framtiden. Enligt Gartners prognoser kommer mer än en fjärdedel (28 procent) av företagens IT-investeringar att vara molnbaserade när vi bläddrat fram 2022 i våra kalendrar – Idag står molnet för knappt 19 procent av de totala investeringarna. Gartner pekar på att vi nu ser ett tydligt skifte där molninvesteringarna nu gått om de traditionella icke-molnbaserade IT-investeringarna.

Idag är applikationsprogramvaror i molnet, som till exempel CRM-system (Customer Relations Management) det som driver majoriteten av företagens IT-utgifter. Det kommer enligt Gartner fortfarande att vara den största marknaden år 2022, men med tanke den mättade marknaden ha en betydligt långsammare tillväxt. I istället kommer den explosionsartade tillväxten ske inom systeminfrastruktur i molnet, genom så kallade IaaS-tjänster.

År 2022 förutspår Gartner att nästan hälften av marknaden kommer att utgöras av investeringar i systeminfrastruktur och infrastrukturhårdvara. Det beror i hög grad på att ”klassisk” infrastruktur i form av hårdvara, operativsystem och IT-tjänster är oflexibla och krångliga och onödigt dyra att byta ut eller uppgradera. De kommande åren kommer därför också att bli avgörande för traditionella infrastrukturleverantörer – klarar de inte övergången till en molnbaserad tillvaro, med allt vad det innebär av upp uppgraderade datacenter, nya prismodeller och helt nya erbjudanden, är risken att att de ganska snabbt är ute ur leken.

”Skiftet av företags IT-utgifter till nya, molnbaserade alternativ är obestridligt, även om det kommer att ske under många år på grund av hur många företags traditionella IT ser ut. Skiftet till molnet sätter verkligen ljuset på det skriande behovet av större flexibilitet och snabbhet, vilket allt fler ser som en stark fördel med molnets prismodeller för on-demand-kapacitet. Allt eftersom molnet blir vanligare kommer det att påverka ännu större delar av företags IT-beslut, särskilt i systeminfrastruktur, eftersom skillnaden mellan molnet och on premise-lösningar, bli allt mer uppenbar”, säger Michael Warrilow, vice VD för Gartner.